İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

Meclisin Görev ve Yetkileri

            5393 Sayılı Kanun ile

            Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans

                ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

            b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel

                sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

            c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre

               düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.)

               Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

            d) Borçlanmaya karar vermek.

            e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir

               taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla

               kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar

               vermek.

            f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler

               için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

            g) Şartlı bağışları kabul etmek.

–––––––––––––

(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 

            h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye     

               uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

            i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu

               ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

            j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile

               yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

            k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

            l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve

               değiştirilmesine karar vermek.

            m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

            n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması,

                birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem,

                flama ve benzerlerini kabul etmek.

            o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar

                vermek.

            p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle

                karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri

                geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine;

                bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar

                vermek.

            r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

            s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

            t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

            u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER