İletişim Hattı

0 256 351 30 06

Sosyal Medya

ARSA SATIŞ İLANI

SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                  ARSA SATIŞ İLANI

 

  1. Mülkiyeti Sultanhisar Belediyesine ait Atça Mahallesi 455 ada 5 parselde bulunan 5.044,07 m2 lik arsa vasıflı taşınmazın  Muhammen bedeli 4.5000.000,00-TL. olup; Geçici Teminatı ise 135.000,00-TL.’ dir. 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname ve ekleri Sultanhisar Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
  2. İhale 16/09/2022 Cuma günü saat 14:00’ da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
  3. Satış bedeli ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.
  4. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi ve İhale Karar pulu harcı (  geçici teminat (% 3) alıcıya (müşteriye) aittir. K.D.V. den muaftır.
  5. Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf :

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir. Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf : Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.Gerçek kişi olması halinde: a) İç zarf  b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası d) Noter tasdikli imza beyannamesi e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi) g) Sultanhisar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf 

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi

e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

f) Sultanhisar Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

g) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2022 yılı-Tüzel kişi )

B)İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

C)Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

6-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 16/09/2022 günü saat 13.45’e kadar Yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İlan olunur.


Haber Tarihi: 13.09.2022Kayıt Bulunamadı

BELEDİYE OTELİMİZ

Belediye Otelimiz
Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi karayolu üzeri BP akaryakıt istasyonu yanında, güler yüzlü personeli, uygun fiyatlı, hijyenik ve kusursuz hizmet anlayışı ile yılın her mevsiminde hizmet vermeye başlamıştır.
Adres: Atça BP Akaryakıt istasyonu yanı Sultanhisar, Aydın / TÜRKİYE
Telefon: 0 (256) 356 40 40

ONLİNE İŞLEMLER